Regulamin

Regulamin Serwisu KlubSamotnych.pl
I Postanowienia ogólne

1. Postanowienia regulaminu są traktowane jak cywilnoprawna umowa zawarta między osobą korzystajacą z serwisu KlubSamotnych.pl, a właścicielem serwisu.

2. Usługi świadczone przez serwis KlubSamotnych.pl są przeznaczone wyłącznie dla osób w wieku minimum 18 lat.

2. Za prawdziwość informacji publikowanych w serwisie KlubSamotnych.pl przez użytkowników, właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności.

3. Poprzez rejestrację w serwisie KlubSamotnych.pl każdy użytkownik wyraża jednoczesną zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
II Prawa i obowiązki serwisu KlubSamotnych.pl

4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść korespondencji między użytkownikami, ani za jakiekolwiek zdarzenia, które mogą mieć lub miały miejsce pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu KlubSamotnych.pl.

5. Właściciel serwisu nie jest odpowiedzialny za utrudnienia w czasie połączenia internetowego wynikające z braku umiejętności użytkownika.

6. Serwis KlubSamotnych.pl zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi lub zawieszenia członkostwa bez wcześniejszego uprzedzenia, w przypadku gdy użytkownik samowolnie złamie postanowienia któregokolwiek z punktów regulaminu.

7. Serwis ma prawo do usunięcia lub modyfikacji każdego ogłoszenia, jeśli moderator uzna, że jest ono nieodpowiednie. Jeśli jednak wady ogłoszenia nie będą rażące to do użytkowanika zostanie wysłany email z prośbą o naniesienie poprawek.
III Odpowiedzialność serwisu

8. Serwis nie odpowiada za działalność nieuprawnionych osób trzecich wymierzoną na szkodę użytkowników.

9. Serwis nie odpowiada za wykorzystanie oraz jakiekolwiek konsekwencje wykorzystania informacji w nim zawartych.
Prawa i obowiązki Użytkowników

10. Jedna osoba może mieć tylko jeden anons w serwisie KlubSamotnych.pl.

11. W treści swojego anonsu użytkownik nie może podawać żadnych danych osobowych i kontaktowych (adresów, nazwisk, numerów telefonu, adresu e-mail, WWW, numerów gadu-gadu itp. – te podaje sie jedynie przy rejestracji) oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe, godzących w uczucia religijne i wulgaryzmów.

12. Zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z serwisu KlubSamotnych.pl i nie może udostępniać swojego konta innej osobie. Jeśli zostanie stwierdzony fakt korzystania z konta użytkownika przez inne osoby, konto to zostanie zablokowane.

13. Użytkownik nie ma prawa kopiować, publikować, sprzedawać, czy wykorzystywać w innych celach informacji zawartych w serwisie.

14. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Serwisu w celach komercyjnych.

15. Użytkownik nie ma prawa żądać zwrotu wcześniej uiszczonych opłat za korzystanie z Usług, które opłacił.

16. Użytkownik może w każdej chwili dokonać usunięcia swojego konta co równa się rozwiązaniu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ale nie może żądać zwrotu całości i jakiejkolwiek części opłaty za dostęp do płatnych usług.
IV Opłaty

17. Serwis KlubSamotnych.pl pobiera opłatę za Abonament. Wszelkie informacje o tej usłudze oraz cennik znajdują się na stronie: https://www.klubsamotnych.pl/premium/

18. W chwili zapłaty za Abonament między użytkownikiem, a serwisem KlubSamotnych.pl zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

19. Serwis ma prawo modyfikować aktualne usługi, wprowadzić nowe płatne usługi oraz ma prawo dowolnie kształtować ich cenę oraz funkcjonalność.

20. Jeśli użytkownik będzie łamał regulamin, prawo, zasady współżycia społecznego, a także w przypadku wyrządzania szkody pozostałym użytkownikom serwis KlubSamotnych.pl ma prawo usunąć jego konto oraz obciążyć go kwotą adekwatną do rozmiaru wyrządzonych szkód (minimum 200zł).
V Postanowienia końcowe

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

22. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a użytkownicy zostaną o tym powiadomieni. Aktualna wersja regulaminu jest zamieszczona na stronie https://www.klubsamotnych.pl/regulamin/
VI Zapisy ogólne

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

18. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a użytkownicy zostaną o tym powiadomieni. Aktualna wersja regulaminu jest zamieszczona na stronie https://www.klubsamotnych.pl/regulamin/
Dane Osobowe

1. Polityka prywatności obowiązuje każdego użytkownika serwisu KlubSamotnych.pl

2. Dane osobowe użytkowników serwisu KlubSamotnych.pl są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

3. Użytkownicy serwisu KlubSamotnych.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich edycji, usunięcia i innych uprawnień przewidzianych w ww. Ustawie.

4. Użytkownik rejestrując się w serwisie KlubSamotnych.pl udostępnia jednocześnie swoje dane osobowe i wyraża zgodę na publiczne udostępnienie ich innym użytkownikow serwisu KlubSamotnych.pl Jest to niezbędne z uwagi na cel i fukcje działania serwisu KlubSamotnych.pl

5. Dane Osobowe Użytkowników będą przetrzymywane w ramach serwisu KlubSamotnych.pl, przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę zakres udzielonej przez Użytkownika zgody na mocy niniejszego Regulaminu albo przez okres nie dłuższy niż realizacja Usług Serwisu. Dane Osobowe zostaną następnie usunięte z bazy.

6. Dane osobowe Użytkowników zbierane są na podstawie wyrażonej przez nich zgody na rzecz EGI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Srebrnej 16, 00-810 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS pod numerem 0000395376, NIP 527-266-48-92 . Użytkownicy zgadzają się na przetwarzanie ich danych osobowych przez EGI.PL Sp. z o.o. oraz inne podmioty powiązane z EGI.PL Sp. z o.o., w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolna a użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania bądź usunięcia.

7. Użytkownik akceptując warunki Regulaminu zgadza się na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku (zdjęć), w dowolnej postaci, w komercyjnych i niekomercyjnych prospektach, z zwłaszcza w materiałach służących promocji serwisu KlubSamotnych.pl i nie wniesie z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. Zgoda ta nie jest ograniczona terytorialnie oraz w czasie i obejmuje jakiekolwiek formy publikacji, a zwłaszcza na stronach i podstronach serwisu KlubSamotnych.pl a także w innych projektach informatycznych Administratora Danych oraz podmiotów związanych kapitałowo i osobowo (partnerów biznesowych). Przeniesienie tego zezwolenia na osobę trzecią nie potrzebuje zgody Użytkownika.
Dane firmy

EGI.PL Sp. z o.o.
ul. Srebrna 16
00-810 Warszawa
NIP: 527-266-48-92